Ny bok «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa»

Foreningen for EMF-reform, har nå i mars 2021 utgitt boka:

Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa».

Boka er på 285 sider og forklarer og omtaler elektromagnetiske pulser og skitten strøm og hva man vet om helsevirkningene. Den beskriver også testresultater av målerne som nettselskapene har plassert ut i Norge: Tester, teori og medisinsk erfaring viser at helseplager er påregnelige. Boka har derfor generell verdi for alle som vil sette seg inn i temaet, både teknologer, jurister og forbrukere. Bestilles som trykt bok HER. Lastes ned gratis fra Einar Flydals oversikt over nedlastbare bøker.

Boka legger fakta på bordet

Så lenge vi ikke hadde fakta som tilsa noe annet og som kunne stå seg i retten, har aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! anbefalt folk å ikke motsette seg et målerskifte, men få fritak så de slipper radiodelen: Skitten strøm er noe de fleste lever med til daglig, og du møter et selvsikkert nettselskap med NVE og DSA i ryggen. Få har styrke til å sloss mot slikt, og ingen har da heller nådd fram hittil i konflikter med annet enn midlertidige seire i forsøkene på å beholde gammel måler. 

Men nå har aksjonen fått utført nøytrale tekniske tester av målerne. De viser at målerne skaper mye skitten strøm – i likhet med annen moderne elektronikk, men motsatt av hva man burde forvente fra slikt måleutstyr. Dermed kan vi belegge svart på hvitt at målerne skaper en helseskadelig biologisk belastning som det ikke er rimelig å påtvinge folk (bloggpost 23.02.2021).

Så har vi, Flydal og Nordhagen med el-faglig støtte av Odd Magne Hjorland fra EMF-consult og Erik Avnskog fra FELO, bygd en lærebok, utredning, kildesamling og arbeidsbok rundt dette temaet som DSA, NVE og nettselskapene har tatt for lettvint på: De satte i gang tvungen innføring uten noen utredning av helse- og miljøkonsekvenser, til tross for alle advarsler som kom i Norge og i utlandet.

Boka forklarer sammenhengen mellom elektromagnetiske pulser, skitten strøm og helsevirkninger. Den har over 70 illustrasjoner og over 300 referanser til fagfellevurdert forskning, tunge utredninger, vitneutsag fra rettsaker i USA m.m, mange med direkte sitater oversatt til norsk.

Boka er derfor velegnet for den som vil gå løs på – eller i dialog med – myndigheter, nettselskaper, eller naboer med opplysning og/eller juss for å få redusert eksponeringen i huset, leiligheten, arbeidsplassen eller borettslaget – av hensyn til seg selv, andre, eller miljøet. Boka passer også for forvaltning og for HMS-ansvarlige.

Bokas bevistema

Her følger en svært kompakt og punktvis gjennomgang av de påstandene som bevises i boka – beregnet på jurister og andre som vil gå i detalj på argumentene og belegget for dem.

Boka inneholder betydelig dokumentasjon på hvert tema i form av forklaringer, illustrasjoner, sitater og kilder som gir belegg for de følgende påstandene:

 1. AMS-målere med radiosender skaper et miljø der AMS-målerens mikrobølgede radiokommunikasjon – alene og/eller i samspill med andre miljøstressorer – gir forhøyet risiko for helseplager og -lidelser – akutt og over tid.
 2. Selv når målerens sender er fjernet/deaktivert, skaper kabelbunden spenningsstøy og overharmonisk støy – i dokumentet omtalt med samlebetegnelsene skitten strøm og skittenstrøm – et miljø som – alene og/eller i samspill med andre miljøstressorer – gir forhøyet risiko for helseplager og -lidelser – akutt og over tid.
 3. Dette (pkt. 1 og 2 over) skjer uavhengig av om målerne holder seg innenfor tekniske krav til EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) eller ikke.
 4. De to fenomenene – mikrobølget radiokommunikasjon og skitten strøm – er nær beslektede fysiske fenomener som i begge fall vil være til stede i boligen der måleren er plassert, og må ved normale situasjoner påregnes å være til stede med intensiteter (normalt kalt «styrke», og målt bl.a. som nT, V/m og/eller µW/m2) som i relevant, publisert, fagfellevurdert forskning er funnet å gi ugunstig påvirkning av biologisk materiale og derigjennom gi forhøyet risiko for helseplager og -lidelser – akutt og over tid.
 5. Slike ugunstige resultater er etablert gjennom gjentatte, uavhengige forskningseksperimenter, in vitro og støttes av forsøk in vivo, og av epidemiologisk forskning.
 6. Slike resultater utgjør et klart og overveldende flertall av tilfanget av primærstudier.
 7. Slike resultater er etablert gjennom et omfattende tilfang av forskeres litteraturgjennomganger.
 8. Dagens gjeldende anbefalte grenseverdier er utformet gjennom retningslinjer som angir referanseverdier beregnet kun for å beskytte mot raskt foreliggende helseskader fra akutt oppvarming (radiofrekvensområder) og nervestimulering som gir hallusinasjoner el.l. sensoriske inntrykk (lave frekvensområder), og inneholder et stort omfang unntak fra hva som faller inn under helsevirkninger som referanseverdiene skal beskytte mot.
 9. Pulsing – en fellesbetegnelse som omfatter ulike former for variasjon av det elektriske feltet, herunder signalmodulering, hyppige strømbrudd fra SMPS-type strømforsyninger, overharmoniske, m.m. – er i forskningen solid påvist som ekstra bioaktivt, men ikke hensyntatt i de i Norge gjeldende retningslinjene og grenseverdiene, ettersom de normalt i forbindelse med konsumentmarkedet ikke gir oppvarming ved de sikkerhetsavstander som angis for teknologiene.
 10. Pulsing i ulike varianter som fra forskning er kjent for høy biologisk påvirkning, er til stede både i AMS-målernes mikrobølgede radiosignaler og i deres skittenstrøm.
 11. Det foreligger i forskningen innen medisin og biofysikk utstrakt aksepterte forklaringsmodeller for hvordan miljøstressorer – herunder mikrobølgede elektromagnetiske felt – påvirker biologien og skaper slike meget varierte virkninger som observeres i epidemiologiske studier.
 12. De i Norge gjeldende retningslinjene tar ikke hensyn til, men avviser og/eller neglisjerer, forskningsfunnene nevnt over.
 13. De i disse retningslinjene angitte referanseverdiene er gjort gjeldende som generelle grenseverdier ved at de legitimeres gjennom kjeder av evalueringsprosesser i form av utvalgsbaserte litteraturgjennomganger.
 14. Det tilfanget av litteraturgjennomganger som hevder at denne nevnte forskningen ikke bør legges vekt på og «ikke er sikker nok», og derigjennom legitimerer de i Norge fra DSA anbefalte grenseverdier for mikrobølget radiokommunikasjon og for skitten strøm, bygger på sterkt kritiserte evalueringsprosesser utført av utvalg som er under sterk internasjonal kritikk for næringstilknytning, partiskhet, faglig svake evalueringer, bruk av svak bevisføring basert på forskning som ikke finner skadesammenhenger, bruk av «mekanistiske» evalueringskriterier som ikke er tilpasset forskning på biologisk påvirkning men forenklede fysikk-betraktninger, og basert på krav om «sikre nok», dvs. absolutte, bevis som ikke kan oppnås i biologisk-empirisk forskning, og på krav som gir uendelige muligheter for å forsinke innføringen av restriktive tiltak.
 15. Disse vurderingene står i skarp konflikt med det store flertall av forskningsfunnene og med konsensus innen uavhengig forskning, og med forskningen som gjør positive funn og derigjennom er vitenskapsmetodisk langt mer solide enn forskning som ikke gjør funn.
 16. Påstander om at strålingen er «svak og sjelden» skyldes feilmålinger og uegnede målemetoder.
 17. Påstander om at eksponering for slik stråling er ufarlig, er i strid med etablert forskning og med gjeldende normer for HMS og forbrukerbeskyttelse, og er i konflikt med de grunnlagsdokumenter som norske anbefalte grenseverdier for eksponering hviler på, i det dette grunnlaget understreker en viss usikkerhet om virkninger.
 18. Innføringen av AMS-målere derfor er gjort på uforsvarlig vis, uten forutgående konsekvensutredninger av helse- og miljøaspekter ved de valgte teknologiene.
 19. De aktuelle AMS-målerne tilfører bomiljøet egenskaper som påtvinges beboerne, ettersom de ikke kan fjerne den miljøstressoren som mikrobølget radiokommunikasjon og skitten strøm utgjør, uten samtidig å miste strømmen, eventuelt påføres betydelige investeringer i skjermings- og filtreringsutstyr som de normalt ikke har kjennskap til behovet for, ikke har kjennskap til hvordan fungerer, eller hvordan de kan skaffe seg.
 20. En del personer får akutte helseplager av disse målerne, selv når senderne er fjernet/deaktivert.
 21. En del folk har akutte helsemessige reaksjoner og/eller helseplager som hører inn under de symptomknipper (syndromer) som i fagfellevurdert, publisert forskning er funnet å kunne forårsakes av eller stimuleres av eksponering for menneskeskapte elektromagnetiske felt.

Det følger av dette at en slik situasjon som beboerne settes i ved påtvunget installasjon av nye målere – med eller uten aktiv mikrobølgesender – er etisk uforsvarlig og uheldig utfra et folkehelse- og samfunnsansvarsperspektiv. Gitt konsekvensene som konstateres på miljøet, er det heller ikke økologisk bærekraftig.

Jussen i dette er et tema som boka ikke går videre inn på. Boka er derimot breddfull av «juristmat», for det er nok av lover og forskrifter som er relevante når disse påstandene anerkjennes. Men det får jurister ta seg av.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s